Iskola adatai

OM azonosító
034847
Igazgató
Göndöcsné Sárossi Rita
e-mail
titkarsag.drsztgyorgyia{kukac}ebtk.hu
telefon
06-1 367-1429, 06-1 430-1906,
06-1 430-1907

 

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

  • - 2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között
  • - 2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.

A sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt intézménybe kell beíratni.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak is.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • - menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Budapest, 2024. március 14.

Beiratkozás >>

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • nyilatkozat adatkezelési hozzájárulásról,
  • a születési anyakönyvi kivonat bemutatása.

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülő ezt a tényt az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti.

 Ezen a linken megtalálja gyermeke körzetes iskoláját, ha a lakcímét megadja:

Iskolánk OM azonosítója: 034847, teljes neve: Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

 

 

 

Utca
Budapest III. kerület - ÁLDOMÁS UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Almási Balogh Loránd utca teljes közterület
Budapest III. kerület - ÁNGEL SANZ BRIZ ÚT teljes közterület
Budapest III. kerület - APÁT UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Batthyány-Strattmann László park teljes közterület
Budapest III. kerület - BENEDEK ELEK UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - BOGDÁNI ÚT páratlan oldal 1. házszámtól 23. házszámig
Budapest III. kerület - BOGLYA UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - BÚZA UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - CSEREPES KÖZ teljes közterület
Budapest III. kerület - CSEREPES UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - CSIKÓS UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - DINAMÓ UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - GÁZGYÁR UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - GÁZGYÁRI LAKÓTELEP teljes közterület
Budapest III. kerület - GYÖNGYSOR UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Hamvas Béla sétány teljes közterület
Budapest III. kerület - HARANG UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - HÉVÍZI ÚT páros oldal 10. házszámtól 64. házszámig
Budapest III. kerület - HÉVÍZI ÚT páratlan oldal 11. házszámtól 67. házszámig
Budapest III. kerület - HUSZTI ÚT páros oldal 12. házszámtól végig. házszámig
Budapest III. kerület - HUSZTI ÚT páros oldal 2. házszámtól 10. házszámig
Budapest III. kerület - HUSZTI ÚT páratlan oldal 1. házszámtól 7. házszámig
Budapest III. kerület - HUSZTI ÚT páratlan oldal 19. házszámtól végig. házszámig
Budapest III. kerület - JÉGTÖRŐ ÚT teljes közterület
Budapest III. kerület - KASZÁSDÜLŐ UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - KAZAL UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - KÉVE UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - KISCSIKÓS KÖZ teljes közterület
Budapest III. kerület - KÖLES UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Kösöntyű utca teljes közterület
Budapest III. kerület - LEÁNYFALU UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Magnólia utca teljes közterület
Budapest III. kerület - MOZAIK UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - PETHE FERENC TÉR teljes közterület
Budapest III. kerület - POMÁZI KÖZ teljes közterület
Budapest III. kerület - POMÁZI ÚT teljes közterület
Budapest III. kerület - RÁDL ÁROK teljes közterület
Budapest III. kerület - Reményi Ede utca teljes közterület
Budapest III. kerület - REVICZKY EZREDES UTCA páros oldal 2. házszámtól 24. házszámig
Budapest III. kerület - SELYEMFONÓ UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - SUJTÁS UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - SZENTENDREI ÚT páratlan oldal 79. házszámtól 167. házszámig
Budapest III. kerület - SZÉRŰSKERT UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - SZŐLŐKERT UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - TÖRÖKKŐ UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - VAJDA JÁNOS UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - Varsó-Bemowo park teljes közterület
Budapest III. kerület - ZAB UTCA teljes közterület
Budapest III. kerület - ZÁHONY UTCA teljes közterület
Copyright © 2024 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Rights Reserved.